ทำเนียบบุคลากร

นางจินดา  สุวรรณชัญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวพิชญาวรินย์  อุตส์กัณฐ์ทรา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวชิดชล  ตั้งสุขขีย์ศิริ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวธนัญชกร  ธนโชติอลงกร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ