ทำเนียบบุคลากร

นางจินดา  สุวรรณชัญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวธมกร  หมื่นตาบุตร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวชิดชล  ตั้งสุขขีย์ศิริ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

       นางสาวพิชญาวริน  ศรีอิ่นแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธนัญชกร  ธนโชติอลงกร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ