วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

               วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวธนัญชกร  ธนโชติอลงกร  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ แทน โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน  
                ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง  ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.พัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑